Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN ZWAVE! SPIRITUELE COMMUNITY
t.b.v. consulten, workshops, cursussen, workshops en trainingen


Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen ZWAVE! Spirituele Community VoF (KvK-nummer 75660253), hierna te noemen: ‘ZWAVE!, en een DEELNEMER waarop ZWAVE! deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

Artikel 1 - Privé- en dierenconsulten

 1. Privé- en dierenconsulten vinden alleen op afspraak plaats. Een afspraak kan tot 24 uur van tevoren kosteloos telefonisch of per mail worden afgezegd.
 2. Bij annulering binnen 24 uur behouden we ons het recht voor het consult in rekening te brengen.
 3. Consulten worden contant of via een tikkie afgerekend.


Artikel 2 - Verantwoordelijkheid ZWAVE!

 1. Het is aan ZWAVE! om met behulp van alle door ZWAVE! beschikbare middelen, de deelnemer het privé- of dierenconsult te geven dat hij of zij nodig heeft. ZWAVE! gaat daarbij zo integer mogelijk te werk en houdt er ook rekening mee dat een klant met een goed gevoel het consult weer verlaat.
 2. Alle uitgewisselde informatie is vertrouwelijk en wordt door ZWAVE! niet met anderen gedeeld.


Artikel 3 - Verantwoordelijkheid deelnemer

 1. ZWAVE! geeft slechts adviezen. De deelnemer blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de beslissingen die hij of zij naar aanleiding daarvan neemt.
 2. Het is niet toegestaan om zonder toestemming van ZWAVE! audio- en/of video-opnames te maken tijdens een privé- of dierenconsult.
 3. Mocht ZWAVE! wel toestemming hebben gegeven voor audio- en/of video- opnames, dan is het alsnog niet toegestaan om deze audio- en/of video-opnames te gebruiken voor vertoning aan groepen -hetzij direct, hetzij via massa media- dan wel plaatsing ervan op social media.


Artikel 4 - Cursussen, workshops, trainingen en opleidingen

 1. Een deelnemer staat pas definitief ingeschreven voor een cursus, workshop, opleiding of training zodra de betaling of aanbetaling is voldaan.
 2. Annuleren voor een workshop, cursus, opleiding of training kan kosteloos tot 2 weken voor aanvang.
 3. Annuleren korter dan 2 weken voor aanvang houdt in dat de aanbetaling niet gerestitueerd wordt.
 4. Bij annulering 5 dagen voor aanvang of korter, bent u het volledige cursusgeld verschuldigd.
 5. Gemiste dagen/avonden kunnen in principe niet worden ingehaald. Voor gemiste dagen wordt geen cursusgeld terugbetaald.
 6. Wanneer een deelnemer besluit de training, cursus of opleiding te stoppen, wordt het lesgeld niet geretourneerd. En blijft de deelnemer betaling plichtig voor het volledige cursusgeld.
 7. Het is niet toegestaan om zonder toestemming van ZWAVE! audio- en/of video-opnames te maken tijdens een cursus, training of opleiding.


Artikel 5 - Betalingen

 1. De betaling per factuur dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door ZWAVE! aan te geven wijze.
 2. Indien een deelnemer in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is hij of zij van rechtswege in verzuim.


Artikel 6 - Overmacht

 1. ZWAVE! is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de deelnemer indien ZWAVE! daartoe gehinderd wordt als gevolg van enige vorm van overmacht die niet is te wijten aan schuld door ZWAVE!.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop ZWAVE! geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor ZWAVE! niet in staat is zijn verplichtingen na te komen.
 3. ZWAVE! heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat ZWAVE! zijn verbintenis had moeten nakomen.
 4. ZWAVE! kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 5. Voor zoveel ZWAVE! ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is ZWAVE! gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De deelnemer is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.


Artikel 7 - Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij ZWAVE! partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft.
 2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten. De rechter in de vestigingsplaats van ZWAVE! is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft ZWAVE! het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
 3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.


Artikel 8 - Aansprakelijkheid

 1. Indien ZWAVE! aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
 2. ZWAVE! is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat ZWAVE! is uitgegaan van door of namens de deelnemer verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 3. Indien ZWAVE! aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van ZWAVE! beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 4. De aansprakelijkheid van ZWAVE! is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag van de uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval. ZWAVE! is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
 5. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van ZWAVE! aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan ZWAVE! toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de deelnemer aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
 6. ZWAVE! is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van ZWAVE! of zijn leidinggevende ondergeschikten.

Artikel 9 - Vrijwaring

 1. De deelnemer vrijwaart ZWAVE! voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan ZWAVE! toerekenbaar is.
 2. Deze voorwaarden zijn onder voorbehoud van drukfouten. Door aanwezigheid van deze algemene voorwaarden op deze website wordt eenieder geacht hiervan ook kennis te hebben genomen.